با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ایران، حمل و نقل باری ترانزیت ، پوشش دهنده معاملات تجاری، که از طریق عبور از یک کشور سوم انجام میشود می تواند به عنوان یک سرویس کامل توسط تیم متخصص در مهان تندر بار به مشتریان ارائه شود.

ترانزیت داخلی

حمل کالاهای جامعه از یک مکان به مکان دیگر در قلمرو گمرکی جامعه ، از طریق قلمرو کشور ثالث ، بدون تغییر وضعیت گمرکی کالاها

ترانزیت خارجی

ترانزیت کالاهای غیر اجتماعی:کالاهای حمل شده مشمول عملیات گمرکی ، هزینه ها یا سایر اقدامات سیاست تجاری نمیشوند ترانزیت کالاهای اجتماعی: حمل و نقل مربوط به کالاهایی است که مورد نیاز صادرات به کشورهای ثالث است و تمام تشریفات گمرکی برای آنها انجام شده است